Przetarg na wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
0 Comments

Przetarg na wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu podłączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, złącza kablowego oraz oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu podłączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, złącza kablowego oraz oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych, zgodnie
z art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w budynkach usytuowanych w Koninie przy
ul. Piłsudskiego 1, 3 i 5 oraz Topazowej 26.

Ww. zakres obejmuje również części wspólne budynków.

W zakresie wykonanej usługi Wykonawca winien dostarczyć protokół określający stan instalacji oraz  podpis użytkownika kontrolowanego lokalu. 

Wzór protokołu należy uzgodnić przed wykonaniem usług z Zamawiającą.

Czas wykonania usługi: do 15 maja 2022 r.

Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie objętym zakresem przetargu.  

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • formularz ofertowy (zał. nr 1),
 • uprawnienia elektryczne osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
  w zakresie nadzoru i eksploatacji instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • wykaz przyrządów przewidzianych do użycia przy realizacji zamówienia wraz z podaniem numerów fabrycznych i potwierdzeniem aktualnej kalibracji przyrządów,
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia (minimum 100.000 zł),
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Oferty należy składać mailem, pocztą lub osobiście do 7 kwietnia 2022 roku do godziny 14:00
w siedzibie Spółdzielni lub mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Jednocześnie Zamawiająca informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiający spośród ofert już złożonych.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zlecenia dla wykonawców z najkorzystniejszą ofertą
w poszczególnych pozycjach lub dla poszczególnych budynków.

Płatność nastąpi każdorazowo po wykonaniu przeglądów poszczególnych obiektów i zgodnie ze stanem faktycznym wykonania oraz prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

Wybrano ofertę firmy RAMO POLSKA Sp. z o. o. z Warszawy.