Przetarg w trybie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o „ustanowienie odrębnej własności lokalu” położonego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 2/10.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg w trybie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o „ustanowienie odrębnej własności lokalu” położonego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 2/10.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Gen. Sikorskiego w Koninie z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg w trybie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o „ustanowienie odrębnej własności lokalu” położonego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 2.

Adres lokalu mieszkalnego: Konin, ul. Kwiatkowskiego 2/10, Obręb Pawłówek, objęty księgą wieczystą nr KN1N/00077973/5. Lokal mieszkalny dwupokojowy z kuchnią, WC i łazienką na 1 piętrze ww. nieruchomości (w obecnym stanie technicznym) o pow. użytkowej  47,40 m² plus przynależna piwnica.

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 218.920,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)

Lokal będzie udostępniony do oglądania:  6 marca 2023 r od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Przetarg odbędzie się 09 marca 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. wniesienie do dnia  08 marca 2023 roku na konto Spółdzielni Mieszkaniowej:
    nr 92 1020 2746 0000 3002 0017 0142 wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z dopiskiem  „Przetarg- Kwiatkowskiego 2/10”.
  2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetargu.

Przetarg przeprowadza się według zasad określonych w „Regulaminie” – dostępnym poniżej oraz w biurze Spółdzielni.

Nabywca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i zawarciem umowy kupna w/w lokalu.

Jednocześnie Spółdzielnia informuje, iż w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Komisja spośród ofert już złożonych,
a wadium uczestnika przetargu przepada.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

NIE WPŁYNĘŁO WYMAGANE WADIUM. BRAK OFERT.