Przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia drzew liściastych i iglastych na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5 Kwiatkowskiego 1-7 oraz Rataja 1-7.  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE. 

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia drzew liściastych i iglastych na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5 Kwiatkowskiego 1-7 oraz Rataja 1-7.  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE. 
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia łącznie 75 sztuk  drzew liściastych i iglastych na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5, Kwiatkowskiego 1-7 
oraz  Rataja 1-7.    

 Ww. zakres obejmuje:

  • przygotowanie terenu
  • przycinkę pielęgnacyjną drzew liściastych i iglastych,
  • utylizację ściętych drzew.
  • sprzątnięcie terenu.

W zakresie wykonanej usługi Wykonawca winien dostarczyć mapkę inwentaryzacyjną wraz
z kosztorysem powykonawczym z dokonanej przycinki drzew.

Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego uwzględniającego faktyczną ilość przyciętych drew.

Czas wykonania usługi: do  15  grudnia  2022 r.

Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja w terenie objętym zakresem przetargu.  

Oferty należy składać mailem, pocztą lub osobiście do 22 listopada 2022 roku do godziny 14:00
w siedzibie Spółdzielni lub mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Jednocześnie Zamawiająca informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Płatność nastąpi po dostarczeniu mapki inwentaryzacyjnej z kosztorysem powykonawczym oraz prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

Wybrano ofertę firmy „Sklep Szkółkarsko – Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński” z Konina.