Przetarg na wykonanie prac dekarskich na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM. Postępowanie zakończone.

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie prac dekarskich na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM. Postępowanie zakończone.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie prac dekarskich na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych  znajdujących się
w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

Zakres rzeczowy prac:

 1. Budynki przy ul. Rataja 6 i 7 :
 2. izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wyk. na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa – kominy; ilość: 64 m2 x 2,
 3. naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia;
  ilość: 52 m2 x 2,
 4. obróbki blacharskie z blachy powlekanej szer. do 25 cm – listwa kominowa i obróbka nakrywy;
  ilość: 25 m2 x 2,
 5. izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem – listwa kominowa;
  ilość: 83 m x 2,
 • naprawa zadaszenia wiatrołapu (pokrycie papą + obróbka opierzenia) Rataja 6, kl. nr 3; ilość:  4 m2.
 • Budynek przy u. Piłsudskiego 1:
 • izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wyk. na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa – kominy; ilość: 8 m2
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia; wyklejenie kosza i obróbka kominów; ilość: 20 m2
 • obróbki blacharskie z blachy powlekanej szer. do 25 cm – listwa dociskowa; ilość: 2,3 m2,
 • izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem – listwa dociskowa; ilość: 7 m
 • Budynek przy ul. Piłsudskiego 3:
 • izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wyk. na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa – kominy; ilość: 6,60 m2
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia; obróbka murów ogniowych; ilość: 67 m2
 • obróbki blacharskie z blachy powlekanej szer. do 25 cm – listwa dociskowa; ilość: 20,4 m2
 • izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem – listwa dociskowa;
  ilość: 136 m
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia; ilość: 88 m2
 • uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej; ilość: 1,2 m2
 • Budynek przy ul. Piłsudskiego 5:
 • izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wyk. na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa – kominy; ilość: 153 m2
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia; obróbka muru zadaszeń nad balkonami i obróbka kominów; ilość: 109 m2
 • obróbki blacharskie z blachy powlekanej szer. do 25 cm – listwa dociskowa i obróbka kominów; ilość: 57 m2
 • izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem – listwa dociskowa;
  ilość: 196 m
 • uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej; ilość: 2,45 m2

Czas wykonania usługi: do 15 czerwca 2022 roku.

Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę: 60 m-cy.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję na budynkach objętymi zakresem zamówienia.

Oferta powinna zawierać: cenę netto + obowiązujący VAT =  cena brutto; okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (minimum 100 000 zł),
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • referencje – potwierdzenie wykonania min. dwóch robót dekarskich (ułożenie papy termozgrzewalnej) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub budynkach użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat na kwotę min. 25 000,00 zł brutto każda,

Oferty należy składać mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Spółdzielni: Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 do 10.05.2022 roku do godziny 14.00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiający spośród ofert już złożonych.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Wybrano ofertę firmy Blacharstwo – Dekarstwo Budowlane E. Krotecki ze Strzałkowa.